Guía comparativa de Impresoras 3D

E-Crew Vis
Rokit
Impresora 3D Einstart-S de Shinning 3D
Shinning 3D Tech
Hardcotton
Trumpsystem Precision MAchinery
Trumpsystem Precision MAchinery
Trumpsystem Precision MAchinery
Trumpsystem Precision MAchinery
Linear Motion 3D
2.400,00 €
CMET
Eventorbot
405,00 €
Evotech
3D Stuffmaker
600,00 €
Impresora 3D EZCAPES D-01
EZCAPES
5.520,00 €
Impresora 3D EZCAPES F-01
1.580,00 €
EZmaker rumba - impresora 3D
EZ Works
EZmaker tecno - impresora 3D
EZ Works
1.400,00 €